Organisationer har traditioner
To københavnske friskoler holdt et todages internatkursus for at tale om deres kultur. Begge skolerne drives på kristne holdninger, værdier og traditioner. På begge skoler oplevede ledelse behov for en samtale om forholdet mellem frugtbare traditioner og nødvendig forandring.
Jeg medvirkede som facilitator, da de to skolers ledergrupper planlagde internatet. Her bestemte vi at arbejde med skolernes traditioner, fordi det er den synlige og konkrete side af kulturen. I modsætning til mange andre virksomhedskultur-projekter, jeg har medvirket i; typisk værdiprocesser, som har taget udgangspunkt i det sagte - med risiko for at havde i det intentionelle og selvfede.

Selve internatkurset begyndte med et foredrag på Herlufsholm Kostskole. Formålet var at spejle sig i en anderles, stærkt traditionsbåren skole - og dermed at skabe fælles sprog, referenceramme og udgangspunkt og for den samtale friskolernes personale, ledelse og bestyrelser efterfølgende skulle have.
Efter besøget fortsatte internatet på et kursuscenter, hvor jeg havde indrettet et lokale som atelier for de 50 deltagere.
Her underviste jeg først om traditionsbegrebet. Derefter ledte jeg deltagerne gennem en workshop, hvor de gruppevis skulle portrættere deres skoles traditioner. Arbejdsprocessen var stramt styret, således at grupperne kunne bruge maleprocessen til at diskutere de enkelte punkter fra mit oplæg. Bagefter holdt deltagerne en festlig fernisering, hvor grupperne fortalte, hvad de havde tænkt om deres skoles kultur.

Næste dag startede med to oplægsholdere. Jeg stod ved siden af og satte billeder på.
Jeg afrundede de to internatdage med nogle små øvelser: Bl.a. skulle deltagerne stemme om hvilke af skitsene fra oplæggene, der var vigtigst for dem og bagefter begrunde hvorfor.
Til sidst bad jeg dem meditere i stilhed over en række udtalelser af hovedfiguren i deres kristne tradition, og derefter dele deres refleksioner over, hvordan Han placerede sig i spændingsfeltet mellem rigid tradition og radikal nytænkning.

FilipJakobOkt18Herluf238

Jeg stod på siden af foredrag og oplæg og malede vigtige pointer. På fotoet står staffeliet i den 500 år gamle festsal på Herlufsholm (tv).

FilipJakobOkt18NoAgenda238

Jeg satte skilte på døren til kursuslokalet for at understrege, at formålet med kurset blot var: samtale, refleksion og ideudvikling.

FilipJakobOkt18Mal238

Samtalen om virksomhedskultur bliver levende og håndgribelig, når man ikke kun skal sætte ord, men også billeder på sine tanker

FilipJakobOkt18Fernis238

Under ferniseringen havde deltagerne stort udbytte af at lytte til deres kolleger - både fra deres egen og fra den anden friskole.

FilipJakobOkt18Rammer238

"Du er altid velkommen til at komme ind i vores rammer" gav udtryk for deltagernes selvironiske distance til deres skolers traditioner.

FilipJakobOkt18Tape238

I de afsluttende øvelser var stemningen til at jeg udleverede gaffatape til lederne, så de kunne markere deres vilje til at lytte.

 

"Jeg har fået megen god respons. Personligt var jeg meget stolt af mine kollegaer, som jeg havde en oplevelse af gik virkelig godt til opgaverne og gjorde deres bedste. Flere har her i tiden efter grinet/smilet, når der er blevet sagt "plejer". Flere ønsker at vi virkelig tager fat på vores traditioner nu og tænker dem på ny."
Lykke Larsen, Skoleleder, Jakobskolen